horoscoopboek door elodie hunting
horoscoopboek

Algemene Voorwaarden Horoscoopboek

 

Algemene Voorwaarden van Horoscoopboek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 69232105. Versie geldig vanaf 11 september 2017.

Horoscoopboek
Elodie Hunting
Spijkerstraat 122-5
6828 DN Arnhem

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Horoscoopboek. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Horoscoopboek.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Horoscoopboek behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Horoscoopboek erkend.
Horoscoopboek garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering
Voor onze maatwerk Horoscoopboeken geldt dat we een verwerkingstijd nodig hebben, welke omschreven staat bij de producten. Deze boeken worden speciaal voor koper ontworpen en geschreven.

Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Horoscoopboek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Horoscoopboek. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Horoscoopboek draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten ( verzendkosten alleen indien dit de gehele bestelling betreft) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. We nemen alleen retouren in behandeling als er een schrijven bij zit met ordernummer, naam of ordernummer en rekeningnummer waar het bedrag op mag worden terug gestort.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
goederen die speciaal zijn samengesteld of vervaardigd, dit betreft dus onze op maat gemaakte horoscoopboeken.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Horoscoopboek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horoscoopboek. Horoscoopboek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
Horoscoopboek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Horosocoopboek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, waarvoor u zich heeft aangemeld. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Horoscoopboek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Horoscoopboek komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Horoscoopboek is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Horoscoopboek) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Horoscoopboek.
Indien klachten van de afnemer door Horoscoopboek gegrond worden bevonden, zal Horoscoopboek naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Horoscoopboek en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Horoscoopboek) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Horoscoopboek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Horoscoopboek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Horoscoopboek in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Horoscoopboek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Horoscoopboek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Horosocoopboek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van Horoscoopboek gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Horosocoopboek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Horosocoopboek en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Horosocoopboek op haalbaarheid is beoordeeld.
Horosocoopboek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Horosocoopboek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wilt u onze foto`s gebruiken voor commercieel of niet-commercieel gebruik, zult u dit altijd schriftelijk bij ons aan moeten vragen, op al onze foto`s rust copyright.

Overmacht
Horosocoopboek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Horosocoopboek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Horosocoopboek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Horosocoopboek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Horosocoopboek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door Horosocoopboek aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Horosocoopboek zolang de afnemer de vorderingen van Horosocoopboek uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Horosocoopboek wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
De door Horosocoopboek geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Horosocoopboek of een door Horosocoopboek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Horosocoopboek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Horosocoopboek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Horosocoopboek.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Horosocoopboek en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Horosocoopboek er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.